Am Perspectif

Pe byddech yn gallu gweld y budd o ymchwil i’r farchnad effeithiol. Pe bae syniad yn reddf yn unig. Pe byddech yn gallu darllen meddyliau eich cwsmeriaid.

Pwy ydym ni

Ry’ ni’n gwmni gall eich cynorthwyo i ddeall eich marchnad ac yna rhoi’r camau allweddol sydd eu hangen arnoch ar gyfer adeiladu busnes llwyddiannus.

Ry’ ni’n dadansoddi gwybodaeth am y farchnad wedi ei chasglu o ffynhonellau amrywiol gan gynnwys gwybodaeth o’r radd flaenaf oddi wrth Mintel, sy’n cynnig yr arfau gorau posib i chi allu ddatblygu deallusrwydd gynhwysfawr o’ch marchnad yn ogystal â’r gallu i fedru ddeall ffordd o feddwl eich cwsmeriaid.

Mae hwn yn un o wasanaethau busnes a ddarperir gan Antur Teifi, sydd wedi bod yn cefnogi busnesau i lwyddo mewn amgylchedd heriol ers 35 o flynyddoedd.

Ein nod yw darparu gwybodaeth o’r radd flaenaf i fusnesau a fydd yn eu galluogi i wneud penderfyniadau deallus / ystyrlon

Ein Tîm : Bydd tîm Perspectif wrth law i arwain eich busnes trwy’r broses o wneud penderfyniadau strategol anodd, drwy roi tystiolaeth gyfredol a chywir i chi allu gwneud y penderfyniad gorau posib cyn buddsoddi yn eich syniad busnes.

Ein lleoliad: Lleolir Perspectif yng ngorllewin Cymru, ond nid yw’r gwasnaethau wedi eu cyfyngu gan ddaearyddiaeth. Mae ein ffocws ar ddarparu mynediad hawdd i funsnesau i gael gafael ar ymchwil arloesol ac arweiniad.

Byddwn yn darparu arweiniad ac ymchwil i’r farchnad penodol a chyfredol wedi ei deilwra ar gyfer eich busnes chi. Bydd y wybodaeth yn arwain at greu argymhellion unigryw i’ch busnes a fydd yn eich galluogi i gyflawni eich hamcanion.

Yr Hyn A Wnawn

Ry’ ni’n gweithio gyda chi i’ch helpu i fasnachu mwy. Ry’ ni’n cyflawni hyn trwy ddeall yr heriau sy’n bodoli eisoes (neu rhai i’r dyfodol) sydd yn eich hwynebu, ac yn dadansoddi data cyfredol o’r farchnad i’ch cynorthwyo i:

Ddeall pam fod pobol yn prynu eich cynnyrch / neu Deall eich cwsmeriaid

Ganolbwyntio ar eich hymgyrchoedd marchnata

Baratoi ar gyfer cyfarfodydd gyda chleientiaid allweddol

Baratoi ar gyfer ariannu / ceisiadau ariannol

Archwilio’r cyfleoedd i arloesi.

……. a llawer mwy fydd yn deillio o ennill gwell dealltwriaeth o’ch marchnadoedd.

Mae ganddon ni ystod eang o opsiynau a all gael eu teilwra i sicrhau y byddwch yn derbyn y gefnogaeth sydd ei angen arnoch chi yn benodol.   Byddwn yn cydweithio â chi ar hyd y daith er mwyn cyrraedd eich hamcanion.

Perspectif – yn gweithio’n daer i helpu busnesau i weld eu byd o berspectif newydd.

Ein Safiad

Drwy ymchwil blaenorol mae wedi dod i’r amlwg nad oes gan fusnesau yr hyder na’r wybodaeth am sut mae cynnal ymchwil i’r farchnad. Yr argraff gyffredinol yw bod cynnal ymchwil i’r farchnad yn waith llafurus o ran amser ac adnoddau.

Mae’n bwysig i fusnesau benderfynu a oes yna alw am y cynnyrch/gwasanaeth cyn ei gyflwyno i’r farchnad. Gall diffyg ymchwil i’r farchnad arwain at gymhlethdodau ariannol a methiant cynnyrch/gwasanaeth.   I arbed y problemau hyn, nod Perspectif yw darparu arfau addas i fusnesau i wella eu gwybodaeth a’u gallu i gynnal ymchwil i’r farchnad effeithiol a thrwy hynny sicrhau bod y fusnes yn parhau’n gystadleuol.

Buddion Perspectif

Arf / Adnodd Ymchwil I’r Farchnad

Adnodd hawdd a fforddiadwy ar gyfer cynnal ymchwil i’r farchnad

Gwybodaeth Rhad Ac Am Ddim

Gwybodaeth sylfaenol a thempledau ycmhwil i’r farchnad yn rhad ac am ddim

Ymchwil O’r Radd Flaenaf

Ffynonellau eang o ymchwil o’r radd flaenaf

Mentora Bersonol

Gwasanaeth mentor personol sy’n arbenigo yn eich maes.

Mentora Integredig

Gwasanaeth mentor a ddaw’n rhan o’ch busnes sydd yn meddu ar ddealltwriaeth glir o sut mae’ch busnes yn gweithredu.

Gwasanaeth wedi ei deilwra

Gwasanaeth wedi ei deilwra ar gyfer anghenion eich busnes chi yn unig.

Effeithlonrwydd

Gwasanaeth sy’n gwella effeithlonrwydd gweithredu a gwybodaeth am ymchwil i’r farchnad.

Gweithdroad Cyflym

Gweithdroad cyflym i dderbyn arweiniad ar ymchwil i’r farchnad arbenigol.

Dealltwriaeth Glir

Yn helpu busnesau i sefydlu dealltwriaeth glir o’u cwsmeriaid, eu cystadleuwyr a’r farchnad.

Polisi Preifatrwydd – Rydym wrthi’n diweddaru ein Polisi Preifatrwydd Ymchwil ond os oes angen gwybodaeth arnoch am ein prosesau gallwch gysylltu trwy ddefnyddio info@perspectif.co.uk