Polisi Preifatrwydd

Mae’r dudalen hon yn egluro sut y byddwn yn defnyddio ac yn parchu unrhyw ddata y byddwn yn ei gasglu gennych

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd cyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti neu Adran o’r Lywodraeth oni rowch ganiatâd i ni i wneud hynny.

Pa wybodaeth a gasglwn?

Casglwn ddau fath o wybodaeth gan ymwelwyr â safle Perspectif: adborth (trwy e-byst i’r golygydd) a gwybodaeth sy’n ymwneud â defnyddio’r safle, o ‘cookies’ a ffeiliau cofnodi.

Adborth

Rydym yn croesawu eich syniadau a’ch sylwadau. Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at info@perspectif.co.uk

Sylwadau a chwestiynau

Efallai y bydd angen i ni gysylltu ag Adrannau eraill o’r cwmni er mwyn ateb cwestiynau a anfonir atom. Os yw’ch cwestiwn yn un technegol, efallai y bydd angen i ni ei drosglwyddo i’n cyflenwyr technegol. Ni fyddwn yn trosglwyddo unrhyw ran o’ch gwybodaeth bersonol wrth ddelio â’ch ymholiad, os na fydd gennym eich caniatâd i wneud hynny.

Gwybodaeth am ddefnyddio’r safle

Ni defnyddir “cookies” ar y wefan yma.

Beth sy’n digwydd pan fyddaf yn cysylltu â safle arall?

Mae safle we Perspectif yn cynnwys cysylltiadau â safleoedd eraill ar y we, sy’n perthyn i Adrannau ‘r cwmni a sefydliadau eraill.

Dim ond i’n safle ni y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylech bob amser fod yn ymwybodol pan fyddwch yn symud i safle arall, a dylech ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw safle sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol a roddwyd i ni i unrhyw safle arall.

Os ydych yn dymuno gweld ein cofnodion o unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi’i anfon atom, neu os oes gennych ymholiad neu gwyn ynglyn â’r polisi preifatrwydd hwn neu’r safle, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at: info@perspectif.co.uk

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn diweddaru’r fersiwn ar y dudalen hon. Gallwch ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r wybodaeth a gesglir gennym, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu ag unrhyw un arall. Fersiwn: 28th February 2015

Os ydych yn dymuno copïo neu ddefnyddio logo Perspectif, mae’n rhaid i chi gael cymeradwyaeth gan y perchennog hawlfraint ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo Perspectif at Adran Cyfarwyddo, Perspectif, Antur Teifi, Parc Busnes Aberarad, Castell Newydd Emlyn, SA38 9DB e-bost: info@perspectif.co.uk